Zápis z jednání Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVVI

Jednání se konalo dne 6. února 2014 ve 14.00 hod. na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Sekretariát RVVI: Ing. Pavel Jaroš.

Omluveni: doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ing. Josef Kašpar, prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Program jednání:
1. Informace ze zasedání RVVI dne 20. prosince 2013 a 31. ledna 2014
2. Metodika 2013 – další vývoj
3. Výběr členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů (OVHP)
4. Informace o výběru členů do Expertních panelů
5. Různé

Úvodem předseda přivítal členy Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále jen „komise“) a omluvil nepřítomné členy. Informoval, že komise je usnášeníschopná. Uvedl návrh programu jednání komise, který byl následně bez připomínek schválen.

Ad 1)
Předseda informoval členy komise o průběhu a závěrech ze zasedání Rady vlády pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) ze dne 20. prosince 2013 a 31. ledna 2014. Ing. Doležal okomentoval dění kolem utváření návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017, upozornil na velké množství závazků u poskytovatelů podpory z veřejných prostředků na výzkum, vývoj a inovace. V současné době probíhá upřesnění návrhu s poskytovateli. RVVI se rovněž zabývala novelou zákona č. 130/2002 Sb. zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a návrhem na založení Českého vědecko-technologického institutu. K druhému z uvedených témat se na jednání otevřela široká diskuze, především s ohledem na problémy a nezodpovězené otázky spojené se založením a fungováním institutu (právní forma, organizační struktura, spolufinancování ze soukromých zdrojů, množství podpořených výzkumných týmů, zkušenosti ze zahraničí), bez konkrétního závěru.

Ad 2)
Ing. Doležal nastínil členům komise další vývoj při naplňování Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015). Aby mohla být platná metodika naplňována, musí být vytvořeny Expertní panely a Oborové verifikační a hodnotící panely (OVHP).

Ad 3) + Ad4)
Předseda komise sdělil přítomným roli komise při utváření Expertních panelů a OVHP a dosavadní vývoj v této věci. OK NŽP se zabývá pouze vytvořením návrhu seznamu členů pro OVHP technické a informatické vědy. Komise by měla vybrat kolem 16 lidí. Dále Ing. Doležal vyzval přítomné k návrhům, jak v této záležitosti nejlépe postupovat, zda má někdo vlastní jména na tento seznam. Dále sdělil, že komise by měla svůj návrh seznamu připravit do středy (12. 2. 2014), aby mohl být prezentován a schválen na jednání odborných a poradních orgánů RVVI, které se uskuteční 18. 2. 2014 v Lichtenštejnském paláci. Předseda rovněž oslovil přítomné členy komise, zda by neměli, s ohledem na předchozí zkušenosti s hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, zájem se zapojit do OVHP.

Prof. Bittnar upozornil na fakt, že nominace členů do jednotlivých panelů jsou oborově velmi nerovnoměrně rozložené. Dále připomněl omezující kritérium, že člen OVHP nesmí být zároveň členem panelu GAČR.

Ing. Kalbáč se dotázal, jakým způsobem probíhaly nominace do panelů, zda byly kontaktovány jednotlivé instituce zabývající se výzkumem a zda byl počet nominovaných nějak omezen. Dostalo se mu odpovědi, že jednotlivé instituce kontaktovány byly a počet nominovaných omezen nebyl. Ing Kalbáč rovněž sdělil, že nemůže být v OVHP, neboť je v panelu GAČR.

Členové komise se shodli, že množství nominovaných zahraničních expertů je velmi malé.

Prof. Frumar vznesl dotaz, co by mělo být náplní práce OVHP. Odpověděl předseda komise Doležal – OVHP by měly posuzovat kvalitu vědeckých výstupů (pouze knihy a kapitoly), tzn. vykonávat vybrané činnosti, které doposud suplovaly odborné komise.

Dále se diskutovalo o kritériích, které by měli jednotliví kandidáti na členství v OVHP splňovat. Přítomní se shodli, že je při výběru kandidátů nezbytné zachovat regionální, oborovou a institucionální vyváženost. Jako další kritérium pro posouzení odbornosti uchazečů navrhl prof. Ripka užít H-index, tzn. všichni členové OVHP by měli mít H-index větší nebo roven 5. Prof. Bittnar projevil obavu, zda toto kritérium splní dostatečné množství uchazečů, tak, aby zůstalo pokrytí všech oborů. Jeho obavu vyvrátil prof. Ripka předběžnou kontrolou H-indexu u několika kandidátů, kdy tito všichni kritérium splnili.

Vzápětí probíhalo posuzování jednotlivých nominovaných dle stanovených kritérií. Vznikl následující návrh seznamu jmen pro OVHP, který bude doplněn a upraven dle emailové komunikace mezi členy komise s daným termínem 12.2.2014. Mimo jiné byla posuzována jména (bez iniciálek a titulů): Bača, Bittnar, Doležal, Hausnerová, Kašpar, Militký, Novák (na doporučení prof. Bittnara), Pěchouček, Rohan, Roubík, Skála, Snášel, Vojnar.

Předseda přislíbil rozeslat po jednání vytvořený seznam členům OK NŽP, aby mohli jména na seznamu zkontrolovat, případně doplnit další kandidáty než bude návrh postoupen na sekretariát RVVI.

Zapsal: Ing. Pavel Jaroš
Ověřil: Ing. Jaroslav Doležal, CSc.

Sdílejte na: