Popis veřejně přístupných údajů v datové oblasti CEP

Na stránkách www.vyzkum.cz jsou zobrazovány pouze ty údaje IS VaV, které jsou dodavateli údajů (poskytovateli) označeny jako "veřejné", dle Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

1) Hlavní údaje o projektu:

 • identifikační kód
 • označení programu nebo skupiny grantových projektů
 • název v jazyce, ve kterém byl projekt předložen a schválen, a v anglickém jazyce
 • termín zahájení a ukončení řešení projektu
 • termín zahájení a ukončení poskytování účelové podpory
 • stav průběhu řešení projektu, informace o změnách smlouvy o poskytnutí podpory
 • předmět a cíle řešení projektu v původním jazyce projektu a v anglickém jazyce
 • obor výzkumu, vývoje a inovací a rozlišení projektu
 • identifikační kód veřejné soutěže
 • identifikační kódy jiných projektů, na jejichž řešení se příjemce podílí, které jsou uvedené v informačním systému a řeší obdobnou problematiku,
 • stupeň důvěrnosti údajů
 • stručné zhodnocení projektu poskytovatelem po ukončení jeho řešení v českém a anglickém jazyce

2) Základní údaje o příjemci a dalším účastníkovi projektu

 • obchodní firma nebo název, popřípadě jméno a příjmení fyzické osoby, nebo označení organizační složky státu nebo územního samosprávného celku
 • identifikační číslo
 • kód a název organizační jednotky (fakulta, ústav, apod.)
 • právní forma
 • sídlo, popřípadě místo pobytu a místo podnikání
 • adresa ve veřejné informační síti a adresa elektronické pošty

3) Údaje o fyzické osobě odpovědné příjemci za odbornou úroveň projektu:

 • jméno a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti
 • místo pobytu osoby
 • elektronické nebo telefonické spojení

4)  Finanční údaje o projektu

 • uznané náklady projektu
 • výše účelové podpory s uvedením výše výdajů státního rozpočtu, členění podle příjemců a dalších účastníků projektu, a to za celou dobu řešení projektu a za každý rok řešení projektu
 • údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů

Sdílejte na: