Zápis z 33. jednání KHV

Zápis z 33. jednání Komise konaného dne 1. 11. 2010

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
Omluveni: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. a tajemník komise Ing. M. Matějka, kterého v této funkci zastoupila Ing. Hudečková.
Komise byla usnášeníschopná.
Dále byli přítomni jako hosté řešitelé projektu „Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů“ prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., RNDr. Jiří Rákosník, CSc. a Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání. Podklady byly zveřejněny dne 27. 10. 2010 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení
2. Informace k možnosti vyžádání podkladů od sekretariátu Rady
3. Informace k výsledkům druhu Z - poloprovoz, ověřená technologie
4. Informace k auditu VaV MŠMT
5. Metodika 2012
6. Návrh dlouhodobých principů hodnocení výsledků VO (Metodika 2013)
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Omluvil neúčast prof. PhDr. Lenky Rovné, CSc. a konstatoval, že komise je usnášení schopná.
Přivítal členy projektu k Mezinárodnímu auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR k bodu 4. Doc. Münich předložil návrh dlouhodobých principů hodnocení výsledků VO (Metodika 2013). Komise schválila návrh, aby tento materiál byl zařazen na program jednání. Doc.Münich požádal, aby řada důležitých materiálů předložených emailově k tomuto jednání, byla dodatečné umístěna na web KHV.

ad 2) Informace k možnosti vyžádání podkladů od sekretariátu Rady
Komise schvaluje návrh, aby sekretariát Rady poskytl doc. Danielu Münichovi,, přehled výsledků z Hodnocení 2009 v oborové struktuře (tabulka podle počtu výsledku a bodů tříděná podle druhu výsledku, VO, roku uplatnění, apod.).

ad 3) Informace k výsledkům druhu Z - poloprovoz, ověřená technologie
Na základě informace přednesené prof. Psutkou komise schválila tento závěr:
1. V případě, že je v datovém poli R38 uvedena konkrétní cena, za kterou bude výsledek realizován, pak výsledek nebude vyřazen, tj. objeví se v Tabulce č. 3.
2. V případě, že v datovém poli RN4 je uvedena formulace „Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek“, pak výsledek nebude vyřazen, tj. objeví se v Tabulce č. 3.
3. V případě, že v datovém poli RN4 je uvedena formulace "Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek" anebo "Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek" a v případě obou formulací nebude zároveň uvedena v datovém poli R38 žádná cena, pak výsledek bude vyřazen, tj. objeví se v Tabulce č.4.

ad 4) Informace k auditu VaV MŠMT
Hlavní odborný garant projektu prof. Moravcová informovala o stavu jeho řešení. V lednu 2011 bude k dispozici 2. průběžná zpráva se závěry k Metodice hodnocení a názory členů KHV jsou cenné. Prof. Moss uvedl, že stávající hodnocení se opírá o to, co bylo vykonáno (výsledky), ale je potřeba formulovat i směry výzkumu. Prof. Gaš uvedl, že KHV by měla dát vládě v tomto směru doporučení. Předseda zdůraznil význam zejména mezinárodních zkušeností. RNDr. Rákosník uvedl, že příklady již jsou k dispozici, je potřeba si jenom vybrat. Prof. Opatrný navrhl posoudit, zda systém hodnocení uplatňovaný AV ČR je dobrý a zda převzít některé jeho prvky do celostátního hodnocení. Zatím to nemohl posoudit, protože popis hodnocení a pravidla úpravy podpory nejsou na webových stránkách AV ČR dohledatelné. Podle zákona má ale poskytovatel zveřejnit podrobnější hodnocení, jeho výsledky a pravidla úpravy podpory před jejím poskytnutím. Dále řešitelé uvedli, že v auditu se zatím projevily jen údaje z metodik 2008 a 2009. Doc. Jurajda osvětlil, že v následujícím období bude detailně zkoumáno 18 vědeckých pracovišť, zejména jejich zdroje financování, takže lze očekávat i posouzení jejich hodnocení dle metodiky AV ČR. Závěry auditu by se měly promítnout v Metodice 2013. Ta by měla vyjasnit, zda zůstane 10 skupin oborů a preferovat obory, v kterých Česká republika dosahuje dobrých výsledků. Zvážit použití bibliometrie jako základ pro panelové hodnocení a ocenit zejména excelenci. Prof. Moravcová zmínila, že na MŠMT byl dán pokyn pro přípravu projektu Metodika hodnocení podle níž by se od roku 2013 (již oborová) realizovalo hodnocení a poprosila KHV o spolupráci při její tvorbě. Byla domluvena další schůzka, která se bude zabývat konkrétní aplikací námětů, obsažených v průběžné zprávě.

Vzhledem k tomu, že se z dalšího jednání musel omluvit doc. Münich, byl dále projednáván bod č. 6

ad 6) Návrh dlouhodobých principů hodnocení výsledků VO (Metodika 2013)
Doc. Münich předložil k projednání materiál principů za horizontem Metodiky 2012. V diskusi byly vyjasňovány názory zejména na to, jak často hodnotit, na administrativní náročnost (zda má vzniknout specializovaný úřad nebo zda zpracování hodnocení má být svěřeno např. ČSÚ), na financování výzkumných organizací zejména na vysokých školách a AV ČR. (Poté se doc. Münich v 17:30 z dalšího jednání omluvil.)

Závěr: materiál bude rozeslán ke schválení per rollam a postoupen na posouzení Radě.

ad 5) Metodika 2012
Předseda komise zdůraznil, že Metodika 2012 musí být připravená do léta 2011. Základní princip, kterým se návrh odlišuje od platné metodiky, je princip oborového hodnocení. Kritéria hodnocení, zajištění systému sběru a zpracování potřebných dat budou předmětem dalšího jednání KHV a oborových komisí. Platnost Metodiky 2012 bude omezena na jeden rok, neboť souběžně budou vznikat oborové metodiky. Metodika 2012 by měla pouze odstranit základní nedostatky stávajícího systému.
Závěr: Materiál nebyl již dále diskutován a bylo dohodnuto, že po zapracování připomínek z korespondenční diskuse bude rozeslán ke schválení per rollam a postoupen na posouzení Radě.


ad 7) Závěr Komise
Příští jednání Komise se bude konat dne 6. 12. 2010 od 14,00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

Zapsala: Ing. Viera Hudečková
V Praze dne 15. 11. 2010
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: