Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody (OK ŽP)

Jednání se konalo dne 30. září 2010 v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i
Přítomni: prof. RNDr., Pavel Hozák, DrSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. Agr., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Omluveni: RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Hosté: sekretář RVVI RNDr. Marek Blažka, PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

V úvodu předseda komise uvítal hosty i všechny přítomné členy a seznámil s programem zasedání, s kterým členové vyslovili souhlas.

Program zasedání:
1. Vzájemné seznámení členů nově jmenované OK ŽP
2. Pověření zapisovatelem
3. Dokumenty pro práci komise (statut, jednací řád)
4. Volba místopředsedy komise
5. Příprava rámcového plánu činnosti komise, určení termínů
6. Informace ke stavu kontroly výsledků
7. Diskuse ke stanovení kritérií pro nový hodnotící systém výsledků VaV
8. Informace k tvorbě priorit výzkumu
9. Různé

Ad 1)
Jednotliví členové se vzájemně představili.

Ad 2)
Zpracováním zápisu byla pověřena dr. Dosoudilová.

Ad 3)
Dokumenty jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz –Rada-poradní orgány. Dále dr. Blažka sdělil, že nejdůležitější úkoly komise, vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb., je tvorba priorit VaV a metodika hodnocení. Dále je to připomínkování materiálů Rady v relevantní problematice.
- jednání komise: bylo dohodnuto, že k důležitým bodům bude formulováno usnesení
- statut a jednací řád: připravují se změny těchto dokumentů pro všechny odborné komise Rady
- usnesení: členové jsou vyzváni, aby do 2 týdnů podali návrhy na změny
- jednací řád: předseda žádá možnost, aby byl v případě nutnosti zastupován na jednáních Rady, řešení není jednoduché, protože kdo se zúčastní jednání Rady je v kompetenci předsedy Rady
- usnesení: předseda komise žádá, aby se vyřešila otázka zastupování jeho přítomnosti na Radě např. tak, že předseda komise může navrhnout delegování jiného člena, zpravidla místopředsedu
- vyjasnění způsobu volby předsedy: provést volbu tajným hlasováním
- tajemník komise: určena dr. Dosoudilová, rozešle všem členům adresář komise
- interní web: k přístupu se žádá o hesla, která poskytuje sychra.lubos@vlada.cz. Ke komunikaci členů komise se bude používat mail (i pro hlasování per rollam), případně Google, k diskusím Skype; výsledky elektronického hlasování budou zapsány v následujícím zápisu. Byla vyslovena námitka ke složitosti webu www.vyzkum.cz i
interního webu a požádáno, zda nelze systém zjednodušit. Tajemnice byla pověřena, aby problém tlumočila odpovědnému pracovníku sekretariátu Rady. Odkazy na dokumenty je z důvodu nepřehlednosti menu požadováno uvádět s celou adresou.
- příprava materiálu: budou vždy rozeslány ještě před zasedáním

Ad 4)
Tajnou volbou byl zvolen místopředsedou OK ŽP prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., který poděkoval za důvěru a funkci přijal.

Ad 5)
a) Příprava metodiky hodnocení 2012
b) Priority výzkumu v ČR
c) Grantový systém a systém programů VaV
d) Zesílení integrovanosti do evropského výzkumného prostoru
e) Propojení výzkumu organizací a aplikační sféry
f) Propojení výzkumu a VŠ, PhD systém

Jednotlivým tématům se komise bude věnovat postupně v tématicky zaměřených zasedáních, zároveň ale bude věnovat dané problematice pozornost průběžně.
Termíny příštích zasedání: 29.10., 25.11., 14.12., 27.1. 2011, v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Ad 6)
Komise předala kontrolu výsledků hodnocení v určeném termínu, na tomto základě bylo vyškrtnuto, co komise navrhla. K některým návrhům na vyřazení se ještě vyjadřují poskytovatelé. Poněvadž se kontrola bude muset provádět ještě v příštím roce podle schválené metodiky, platné i v roce 2011, žádají členové komise o dřívější zaslání podkladů. V současnosti považuje komise věc za uzavřenou.

Ad 7)
K danému bodu obdrželi členové rozsáhlý podkladový materiál Principy přípravy Metodiky 2012, připravený pro Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (KHV). Předseda OK ŽP požádal o její podrobné prodiskutování, aby komise mohla přijmout závěry, které budou jeho prostřednictvím uplatněny při jednání KHV. Nejdříve byla vzájemně ujasněna východiska, tj. že se nebude měnit RIV, ale že se jedná o hledání hodnotících kritérií pro určení kvality výsledků v oblasti věd živé přírody, tj. které výstupy lze považovat za relevantní pro toto hodnocení. Postupně v diskusi byly probrány jednotlivé kategorie zahrnuté v podkladovém materiálu a k jednotlivým kategoriím přijata usnesení:
J imp – komise tam ponechává Review podmíněně
J neimp – 4 členové pro vyřazení, 1 člen proti tomuto rozhodnutí
J rec- všichni pro vyřazení
B,C,D – všichni pro vyřazení
P – všichni pro zachování
Z polop , Z tech – všichni pro zachování, ale zpřesnit znění definice a uvést doklad o využití, např. smlouvu
Z odru, Z plem – všichni pro zachování
F uzit, F prum – všichni pro vyřazení
G prot, G funk – všichni pro vyřazení
H leg, H neleg, H konc –všichni pro vyřazení
N met – všichni pro zachování, ale musí se jednat prokazatelně o nový výsledek a být jednoznačně prokázána návaznost na vědeckou publikaci
N lec - ano, pokud bude popsán způsob verifikace
N pam, N map – všichni pro vyřazení
R – všichni pro vyřazení
V – všichni pro vyřazení

Závěr: tato kriteria by měla být používána k hodnocení vědeckých výstupů, následovat by mělo expertní hodnocení, další způsoby evaluace, např. že každá instituce navrhne několik svých velmi výběrově zvolených nejlepších výsledků jakéhokoliv typu (kniha, patent a pod).
O východiscích metodiky se bude hloubkově diskutovat. Je nutné kombinovat scientometrické a panelové hodnocení. Jedině za této podmínky komplexního hodnocení se lze dostat k lepší objektivitě než doposud. Diskuse bude vedena o řadě dalších otázek, např.:

o Systém institucionální podpory

o Oborový systém hodnocení

o Oborové metodiky versus hodnocení podle skupin oborů?

o Jak u aplikovaného výzkumu?

Ad 8)
Je to základní úkol, zadání přijde od Rady; je třeba učinit strategická rozhodnutí, které vědní oblasti podpořit jako nutné pro konkurenceshopnost i specifičnost ČR, nelze přijmout pouze kriteria z jiných zemí.
Zapojenost do evropských struktur patrně nezvládne řídit jen MŠMT, které je za toto v současnosti odpovědné, přičemž zapojenost ČR je nízká a není vyčleněno dostatek prostředků na zapojování českých infrastruktur do evropské „Roadmap“.
Komise se pokusí v debatách vždy dospět k závěrům, které budou úkol posunovat dále.
Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Hozák

Sdílejte na: