Zápis z 36. jednání KHV

Zápis z 36. jednání Komise, konaného dne 7.2. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., RNDr. Miloslav Frýzek, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.,
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Komise byla usnášeníschopná. Z jednání se omluvili PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 25.1.2011 na interním webu Komise. Prof. Opatrný přednesl žádost doc. Münicha
o projednání návrhu materiálu s názvem "Doporučení pro Metodiku 2012, Problematika převodu výsledků hodnocení na institucionální prostředky". Komise odsouhlasila projednání materiálu po změnách v Metodice 2011.

Projednávané body:
1. Zahájení
2. Informace z 261. zasedání Rady
3. Statut a Jednací řád komise
4. Metodika 2011
5. Různé
6. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání komise byl jednohlasně odsouhlasen.

ad 2) Informace z 261. zasedání Rady
Ústní informaci ze zasedání Rady přednesl prof. Opatrný, který se zaměřil
na projednávání bodů týkajících se: Konečných výsledků hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010 a souvisejících pozměňovacích návrhů, První návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014, Postup
pro posuzování VO. Taktéž upozornil na termín pro předložení návrhu úprav Metodiky hodnocení pro rok 2011, tak aby takové úpravy mohly být schváleny Radou na jejím 262. zasedání.

Závěr:
Komise vzala předloženou informaci na vědomí.

ad 3) Statut a Jednací řád komise
Komise doporučuje, aby byl změněn čl. 4, bod 1 a 2., tak aby v bodě 1 byl změněn maximální počet členů komise na 15 a v písm. a) a b) byl odstraněn text o zastoupení vyjmenovaných oborů předsedy OK Rady a text byl doplněn do bodu pod vyjmenované obory ve smyslu toho, že zvolení předsedové OK Rady reprezentují příslušné obory a další členové reprezentují zbylé obory.

Závěr:
Komise odsouhlasila jednomyslně jednací řád komise a doporučila provedení výše popsaných změn v návrhu statutu.

ad 4) Metodika 2011
Navrhované úpravy platného znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011), jsou součástí přílohy. Komise při projednávání návrhu úprav vycházela z nejčastěji uplatněných připomínek v souladu s Radou schválenými Dlouhodobými principy hodnocení z 261. zasedání (viz bod B2 261. jednání Rady).

Závěr:
Komise odsouhlasila jednomyslně navrhované změny ve znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011)
a konečným zapracováním znění návrhu pověřila prof. Opatrného.

Pozn.: Vzhledem k určení vlastního materiálu pro jednání Rady a následné rozeslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení, není návrh komise určen ke zveřejnění v souladu s čl. 3 bodem 6 Jednacího řádu komise.

ad 5) Různé
V této části programu byl zařazen bod k projednání s názvem "Doporučení
pro Metodiku 2012, Problematika převodu výsledků hodnocení na institucionální prostředky". Materiál předložil doc. Münich a PhDr. Baran. Materiál byl členům komise k dispozici
na základě e-mailové diskuse.

Závěr:
Komise bere předložený návrh na vědomí, s tím, že konkrétní způsob alokace mezi obory uvnitř oborových skupin bude ještě podrobně diskutován (např. zda nevycházet jen z VZ,
ale např. i z účelové podpory očesané o investice).

ad 6) Závěr
Příští jednání Komise, se bude konat dne 7. 3. 2011 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.


Zapsal: Ing. Matějka, Ing. Pecen
V Praze dne 7. 2. 2011
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: