Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 31. března 2011 ve 13.00 hod. v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Přítomni: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., prof. RNDr. Jan Kirschner, CSc., prof. RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Omluveni:prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., Doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer.agr., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Hosté: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Program zasedání:
1. Pověření zapisovatelem
2. Schválení zápisu z minulého zasedání OK ŽP
3. Upřesnění plánu zasedání a činnosti komise pro r. 2011, určení členů komise, zodpovědných za přípravu obsahové náplně jednotlivých zasedání
4. Informace o materiálech, projednávaných RVVI, k nimž OK ŽP poskytovala stanoviska
5. Diskuse a návrhy k pracovnímu materiálu Metodiky hodnocení 2012 (od KHV) pro stanovení kritérií hodnotícího systému výsledku VaVaI:
-bodové hodnocení impaktovaných publikací (křivka, bonifikace nejlepších publikací)
-ověření typů výstupů pro oborová hodnocení
-bodové hodnocení jednotlivých typů výstupů
6. Diskuse o zapojení komise do tvorby materiálu Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
7. Různé

Ad 1)
Zpracováním zápisu byla pověřena dr. Dosoudilová.

Ad 2)
Zápis z jednání dne 15. 2. 2011 byl schválen.

Ad 3)
Pro jednání dne 28. 4. 2011 dohodnuta témata k diskusi: -problematika financování doktorských studií; -budování společných pracovišť výzkumných organizací +univerzit/vysokých škol; -doktorandská studia pro frekventanty ze zahraničí; -financování specifického výzkumu doktorandů.
Rozhodnuto přizvat k tomuto jednání hosty: MUDr. Jakuba Otáhala, Ph.D., zástupce ředitelky Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., člena rady AV ČR pro spolupráci s VŠ a přípravu vědeckých pracovníků; prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc., člena Akademické rady AV ČR, pověřeného kontakty s VŠ; doc. RNDr. Petra Svobodu, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Ad 4)
Předseda poděkoval všem členům, kteří zaslali stanoviska k problematice projednávané RVV. Sdělil, že druhá verze materiálu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro r. 2011) byla na 263. jednání Rady schválena a rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. Informoval, které body v materiálu byly přepracovány a jak. Připomněl, že velká analýza k hodnocení bude probíhat na MŠMT.
Shrnutí: OK ŽP kvituje zavedení nejnutnějších změn do materiálu pro r. 2011 a pracuje již na doporučení změn pro r. 2012.

Ad 5)
Metodika hodnocení je prvořadým úkolem současné práce komise. Podrobně byly diskutovány podklady od KHV k materiálu Pro názorný příklad principů hodnocení výzkumných organizací byl představen systém, užívaný v Botanickém ústavu AV ČR (není fixní počet bodů). Po diskusi byl přijat návrh principů bodového hodnocení výsledků výzkumných organizací v rámci věd biologických, medicínských a zemědělských. Dále byl podrobně projednán návrh na bodové hodnocení výsledků typu Jimp. Návrhy OK ŽP jsou uvedeny v nezveřejňované příloze tohoto zápisu – návrh bude předložen KHV k dalšímu jednání.

Ad 6)
OK ŽP bude participovat v Principech pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v rámci svého zaměření, tj. pro vědy lékařské, biologické a zemědělské, včetně životního prostředí. Proběhla diskuse, co pod pojmem priority VaVaI rozumět. Jedná se o předmět státního zájmu, musí se vycházet ze současných a očekávaných problémů a hrozeb i příležitostí české společnosti. Vzhledem k tomu, že předseda OK ŽP má podat návrh na nominace členů koordinační rady expertů do 15. dubna 2011, proběhla diskuse na tomto téma a přijato usnesení.
Usnesení: nominováni budou všichni členové OK ŽP a dále doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., prof. MUDr. Blanka Říhová, DrSc., doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., doc. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Ad 7)
OK ŽP se zabývala negativními dopady právě zavedeného nového opatření GAČR, limitujícím podání jen jednoho projektu ve standardní kategorii projektů, nezávisle zda jde o pozici řešitele nebo spoluřešitele. Tato otázka byla doplněna následnou e-mailovou diskusí a per rollam odsouhlasením znění dopisu předsedovi GAČR. Všichni členové komise jednomyslně souhlasí se zněním dopisu předsedovi GAČR – viz přílohu zápisu. Předseda OK ŽP je pověřen dopis odeslat předsedovi GAČR.

Příští zasedání se uskuteční 28. dubna 2011
Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Hozák


Sdílejte na: