Zápis z 54. jednání KHV

Zápis z 54. jednání KHV konaného dne 4. 3. 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., PhDr. Martina Hábová, RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly umístěny na www dne 28. 2. 2013.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu [54-1-předseda]
2. Informace z 280. jednání Rady [ústní informace - předseda]
3. Metodika 2013 [54-3 - materiál zaslaný do meziresortního připomínkového řízení]
a. informace o vypořádání připomínek Rady [ústní informace předseda]
b. informace o předběžném stanovisku MŠMT [ústní informace tajemník]
c. informace o setkání se správci RIV [ústní informace tajemník]
d. spolupráce při vypořádání meziresortních připomínek [ústní informace předseda]
4. Plán činnosti Komise v roce 2013 [54-4 návrh materiálu - předseda]
5. Seznam recenzovaných časopisů – návrh OK SHV [54-5 – předseda OK SHV]
• doplňující návrh doc. Münicha [54-5b]
6. Zapojení OK při kontrolách výsledků pro Hodnocení 2013 [54-6 – předseda ve spolupráci
s předsedy OK]
7. Návrh „sankcí“ za nesprávné údaje v Hodnocení 2012 [54-7 - tajemník]
8. Různé
9. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil prof. Málek (dále jen „předseda“), který omluvil nepřítomné členy Komise. Následně seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Návrh programu byl přítomnými členy komise jednomyslně schválen.
K zápisu z 53. jednání Komise nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace z 280. zasedání Rady konaného dne 22. 02. 2013
Předseda Komise informoval o jednání Rady a upozornil zejména na body, které se přímo týkají činnosti Komise: A1) Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016; A2) Metodika 2013 a pozměňovací návrh prof. Höschla; A3) Aktualizace Národní politiky VaVaI ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020; A6) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2011 – návrh možných opatření; A7) Žádost o projednání závěrů z konference Full Cost.
K projednávanému návrhu Metodiky 2013 předseda uvedl, že prof. Höschl svůj pozměňovací návrh z jednání Rady stáhl. K projednávanému návrhu SR uvedl, že Rada navrhuje navýšení tak, aby byla posílena excelence VaV, řešení národních priorit VaV a podpora VO. V tomto směru Rada pověřila předsednictvo Rady k jednání s premiérem. Ohledně souhrnného vyhodnocení programů předseda uvedl, že v současné době probíhají verifikace zjištěných nálezů, což se týká zejména projektů, které nemají žádný výsledek.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 3) Metodika 2013 [54-3 - materiál zaslaný do meziresortního připomínkového řízení]

a. informace o vypořádání připomínek Rady [ústní informace předseda]
Předseda Komise provedl stručnou rekapitulaci vnitřního připomínkového řízení Rady a příprav meziresortního připomínkového řízení, které probíhá od 26. 2. 2013 a bude ukončeno dne 12. 3. 2013. Doporučil členům komise, aby vypořádání došlých připomínek provedla, tak jako v minulosti, užší pracovní skupina. Dále podal informaci o jednání na České konferenci rektorů, která na svém posledním zasedání podpořila Metodiku 2013 a navrhovanou dobu její platnosti na 3 roky.
Dále byla diskutována spolupráce s řešitelským týmem projektu IPn Metodika (předseda, dr. Baran, doc. Hocek, prof. Moos a doc. Oliva). Závěrem bylo konstatováno, že i když předseda Komise je v pravidelném kontaktu s prof. Moravcovou tak, jak je požadováno v příslušném Memorandu, bylo by vhodné pozvat prof. Moravcovou. Dále padly návrhy na pozvání předsedy Akademie věd ČR, prof. Hampla za ČKR a náměstka Hrudu za MŠMT. Předseda přislíbil na dubnové jednání Komise k tomuto tématu přizvat prof. Moravcovou a případně další osoby.
Členové Komise se shodli, že mají zájem na spolupráci s týmem IPn Metodika, že Metodika 2013 rozhodně není konkurenčním projektem vůči projektu IPn, jak je občas mylně interpretováno. Předseda konstatoval, že Metodika 2013, platná pro přechodné období, by nakonec měla být využita v rámci projektu IPn Metodika, neboť může tvořit tzv. „scientometrické jádro“ v rámci celého budoucího peer review hodnocení, které projekt IPn navrhne. Byla též zmíněna teorie „měkkých systémů“ (mezi které hodnocení VaVaI typicky patří), která vždy počítá s objektivně měřitelnou částí (jádrem), od níž se potom odvozují další prvky řízení měkkého systému.

b. informace o předběžném stanovisku MŠMT [ústní informace tajemník]
Tajemník komise uvedl, že zástupci MŠMT trvají na uplatnění zásadní připomínky, která se týká odložení hodnocení smluvního výzkumu o 1 rok, neboť MŠMT potřebuje tuto dobu pro interní nastavení postupů pro vykazování tohoto druhu výzkumu, který není obsahem IS VaVaI. V následné diskusi (předseda, prof. Psutka, prof. Moos, dr. Baran, dr. Frýzek a prof. Němeček) bylo konstatováno, že této zásadní připomínce bude moci být vyhověno (v Pilíři III. bude pro rok 2013 nastaven parametr β = 0).
Prof. Psutka dále upozornil na nesoulad Metodiky 2013 a materiálu „Předávání údajů do Informačního systému RIV v roce 2013“, který je uveden na webu RVVI. Navrhnul řešení, aby při sběru dat v roce 2013 byly publikační výsledky indexované ve SCOPUS ve zdrojích Book Series nebo Conference Proceedings, uvedené zde s nenulovým impaktním faktorem SJR, hodnoceny dle navrhované Metodiky 2013 nezávisle na tom, byly-li vloženy do RIV jako druh J nebo D. Pro sběr dat v roce 2014 bude návod na předávání údajů do informačního systému RIV dán do souladu s přijatou Metodikou.

c. informace o setkání se správci RIV [ústní informace tajemník]
Tajemník shrnul hlavní závěry dvoudenního semináře se „správci RIV“, kterého se účastnili zejména zástupci fakult jednotlivých VŠ. Konstatoval, že i přesto, že odborná veřejnost zatím o Metodice 2013 není informována, principy připravované Metodiky 2013 byly přijaty pozitivně. Účastníci pozitivně ocenili množství práce, kterou tým KHV vykonal, a požadují platnost dokumentu po delší období, než jsou navrhované 3 roky, v zájmu stabilizace celého systému hodnocení. Dále tajemník tlumočil požadavek účastníků na nastavení jednotných pravidel pro podávání přihlášek projektů včetně jednotné SW podpory. Předseda upřesnil, že tento požadavek bude Komise chápat jako zadání pro expertní stanoviska Komise k tomuto problému, pokud bude celý proces realizován.

d. spolupráce při vypořádání meziresortních připomínek [ústní informace předseda]
Předseda doporučil, aby na vypořádání došlých připomínek pracovali ti členové Komise, kteří se podíleli na tvorbě jednotlivých pilířů, a dále dle aktuální potřeby ti členové Komise, jichž se budou týkat odborné připomínky (dr. Hábová – sborníky, doc. Oliva – problematika SHV).

Usnesení:
Členové komise tento návrh jednomyslně schválili.

ad 4) Plán činnosti Komise v roce 2013 [54-4 návrh materiálu - předseda]
Předseda předložil návrh činnosti Komise pro rok 2013. Dr. Baran doporučil zařadit další bod, který by zahrnoval spolupráci mezi KHV a řešiteli projektu IPn Metodika v souladu s Memorandem.

Usnesení:
Členové komise tento návrh jednomyslně schválili, plán činnosti byl doplněn.

ad 5) Seznam recenzovaných časopisů – návrh OK SHV [54-5 – předseda OK SHV]
• doplňující návrh doc. Münicha [54-5b]
Doc. Oliva uvedl, že OK SHV projednala návrh na aktualizaci Seznamu recenzovaných časopisu vydávaných v ČR, jehož platnost skončila k 31. 12. 2012. Návrh byl doplněn o několik zpřesňujících úprav. Zároveň doc. Oliva konstatoval, že význam tohoto seznamu by měl postupně slábnout, a to na úkor mezinárodně uznávaných databází (zejména ERIH a SCOPUS). Co se týče doplňujícího návrhu doc. Münicha, který požaduje přiřazení identifikátoru každé takto publikované stati, doc. Oliva uvedl, že tuto záležitost projedná OK SHV do konce týdne, Komisi sdělí přijaté stanovisko a tajemníkovi zašle definitivní verzi materiálu. V diskusi ohledně návrhu doc. Münicha členové KHV vyslovili obavu, zda by se v případě, že by OK SHV takový návrh doporučila, nejednalo o přílišný zásah do vydavatelské činnosti, a vyjádřili domněnku, že by možná bylo vhodnější takový postup časově sjednotit s vypracováním a prosazením jednoznačných autorských identifikátorů.

ad 6) Zapojení OK při kontrolách výsledků pro Hodnocení 2013 [54-6 – předseda ve spolupráci s předsedy OK]
Předseda informoval, že vzhledem k neúčasti 2 předsedů OK, bude iniciovat zvláštní setkání všech předsedů OK a předsednictva RVVI k tomuto bodu v co nejbližší době.

ad7) Návrh „sankcí“ za nesprávné údaje v Hodnocení 2012 [54-7 - tajemník]
V této části jednání se členové komise shodli, že návrhy na uplatnění sankcí musí být jednak v souladu se zákonem (dr. Frýzek), jednak formulovány zcela jednoznačně, aby odůvodnění nepřipouštěla více výkladů a nebyly tak zavdány příčiny k případným soudním sporům (dr. Baran). Předseda Komise doporučil, aby prof. Němeček pro příští zasedání zpracoval tabulku s návrhy sankcí a návrh zaslal členům komise k vyjádření. Materiál bude následně projednán na příštím jednání komise.

ad8) Různé
V části Různé nebyl projednáván žádný bod.

ad9) Závěr
Příští 55. jednání Komise se bude konat místo původně plánovaného termínu dne 8. 4. 2013 o týden později, tj. 15. 4. 2013 od 14:00 hod., v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1. Důvodem posunu termínu jednání Komise je zahraniční cesta Předsedy.


V Praze dne 6. března 2013
Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v. r.

Sdílejte na: