Zápis z 57. jednání KHV

Zápis z 57. jednání KHV konaného dne 10. 6. 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), PhDr. Pavel Baran, CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, RNDr. Zdeněk Havlas, doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: dr.h.c., PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. Ing. Petr Moos, CSc., a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu [57-1- předseda]
2. Informace z 283. jednání Rady [ústní informace - předseda]
3. Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace - předseda]
4. Realizace Metodiky 2013 – informace o dalším postupu
a. výzva na kandidáty na členy OVHP [ústní informace – tajemník]
b. postup OK Rady při kontrolách výsledků pro Hodnocení 2013 (verifikace B a Jrec [ústní informace - tajemník]
c. informace o předání výsledků do RIV k 30. 5. 2013 [57-4c-tajemník]
d. uplatňován sankcí [ústní informace – Dr. Havlas]
5. Resortní oborové metodiky, další postup [ústní informace - předseda]
6. Pravidla pro certifikaci metodik, další postup [57-5 - Dr. Havlas]
7. Různé
8. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (dále jen „předseda“), který omluvil nepřítomné členy Komise. Následně seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
K zápisu z 56. jednání Komise nebyla ze strany přítomných členů vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace z 283. zasedání Rady konaného dne 31. 05. 2013
Předseda stručně informoval o jednání Rady. Z projednávaných bodů upozornil zejména na: A1) Třetí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016; B3) Prodloužení platnosti Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR; B4) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) – vyznačené změny (283/B4): a) Metodika 2013 – úplné znění, b) Metodika 2013 – s vyznačenými změnami a c) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení.
K bodu A1) předseda uvedl, že se podařilo na Radě rozpočet schválit včetně harmonogramu jednání se zástupci poskytovatelů. Uvedl také, že v souvislosti projednávání rozpočtu byla na Radě také diskutována otázka sankcí v případech, kdy projekt nevykazuje žádný výsledek (k tomuto bodu podal následně informaci dr. Havlas). Předseda upozornil, že případně udělované sankce musí být jednoznačně definovány a že budou realizovány až v roce 2015. Finanční prostředky získané ze sankcí budou využity pro institucionální podporu v rámci GA ČR a TA ČR.
K bodu B4) předseda uvedl, že Rada schválila text Metodiky včetně vypořádání připomínkového řízení.
V následné diskusi si členové komise vyžádali zaslání aktuální verze Metodiky 2013, která je předkládána vládě a verze v korekčním režimu, aby mohli identifikovat akceptované změny v textu.

ad 3) Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace- předseda]
Předseda informoval o stavu řešení tohoto projektu, tak jak o něm referoval na jednání Rady náměstek Hruda. Informaci doplnil doc. Oliva a dr. Münich. Členové komise se shodli, že stav řešení tohoto významného projektu je nutné sledovat průběžně a proto vyjádřili souhlas s návrhem předsedy, aby na jednání KHV dne 9. 9. 2013 byl přizván náměstek Hruda.

ad 4) Realizace Metodiky 2013 - informace o dalším postupu [ústní informace – předseda a tajemník]
a. výzva na kandidáty na členy OVHP.
K tomuto bodu tajemník požádal přítomné členy o připomínky k zaslaným podkladům. Doc Oliva uvedl, že má pouze připomínky k formální úpravě. Dr. Baran doporučil doplnit v textu odvolávky na příslušné články Metodiky 2013. Na základě připomínky prof. Opatrného se členové KHV shodli na provedení společné výzvy pro komise, které budou pracovat v rámci II. a III. pilíře. Prof. Opatrný zároveň navrhl, aby byl připraven stručný (max. dvoustránkový text), kde by byly stručně vysvětleny principy nové metodiky hodnocení s uvedením, co a v jakých termínech bude po členech panelů požadováno. Členové KHV schválili, že na konečné úpravě textu výzvy budou s tajemníkem spolupracovat prof. Němeček a prof. Opatrný.
b. postup OK Rady při kontrolách výsledků pro Hodnocení 2013 (verifikace B a Jrec [ústní informace - tajemník]
c. informace o předání výsledků do RIV k 30. 5. 2013 [57-4c-tajemník]
Tajemník konstatoval, že sběr dat do RIV byl ukončen a na základě toho byla zahájena spolupráce s vedením NK ČR ohledně zajištění druhů výsledků B a C. Upozornil na možné problémy spojené se zajišťování zahraničních knih, kterých je cca 1 500 ks. Na základě proběhlé diskuse (Dr. Baran, doc. Oliva a prof. Němeček) byl přijat závěr, že NK bude sekretariátem Rady požádána o odhad nákladů spojených se zajištěním knih vydaných v zahraničí. Jednotlivým OK bude také postoupen seznam těchto knih, protože některé z nich bude možné dohledat na webu.
d. uplatňován sankcí [ústní informace – Dr. Havlas]
Dr. Havlas uvedl konkrétní přehled o projektech, které dlouhodobě nevykazují žádné výsledky. Přehled těchto projektů byl zveřejněn na webových stránkách Rady. Finanční prostředky získané na základě sankcí uplatněných v roce 2015 budou poskytnuty GA ČR a TA ČR. V následné diskusi byla řešena otázka, jaká pravidla nastavit pro jednotlivé poskytovatele, aby byly při kontrolách v této oblasti v budoucnu důslednější. Členové KHV se shodli, že cíl takové kontroly by měl být spíše výchovný s tím, že sankce budou uplatňovány jen v těch nejzávažnějších případech. Pro taková opatření je možné použít příslušné ustanovení v zákoně č. 130/2002 Sb. a postup Rady je v tomto směru legitimní, neboť se jednoznačně jedná o veřejné prostředky podléhající veřejné kontrole.

ad 5) Resortní oborové metodiky, další postup [ústní informace - předseda]
Předseda podal informaci o požadavku, který byl vznesen v rámci diskusí se zástupci poskytovatelů při vypřádání zásadních připomínek uplatněných k meziresortnímu připomínkovému řízení k Metodice 2013. Členové komise se shodli, že daná problematika přesahuje rámec úkolů, které má Komise uloženy Radou.

ad 6) Pravidla pro certifikaci metodik, další postup [57-5 - Dr. Havlas]
Dr. Havlas stručně informoval o dalším postupu prací.

ad 7) Různé

ad 8) Závěr

V Praze dne 10. června 2013
Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: