Výzva 2021 k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů z oblasti technického aplikovaného výzkumu

Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „Komise“) ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada”) jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Komise plní úkoly související s hodnocením kvality výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, s hodnocením kvality výsledků výzkumných organizací a s hodnocením výzkumných organizací. Komise je  odborným poradním orgánem Rady pro účely realizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 na celonárodní úrovni. Dále plní úkoly související s hodnocením programů účelové podpory.

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů z oblasti technického aplikovaného výzkumu.

 

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti. Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Členství je neslučitelné se současným členstvím v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.

Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Funkční období je čtyřleté, člen může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.

Jeden navrhovatel může navrhnout nejvýše dva kandidáty z oblasti technického aplikovaného výzkumu. Nominace by měly být genderově vyvážené.

 

Návrhy na kandidáty do KHV mohou podávat:

 • výzkumné organizace,
 • členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Platná nominace kandidáta obsahuje:

 • jméno, příjmení, akademické hodnosti a vědecké tituly nominované osobnosti,
 • odkaz na používaný identifikátor vědce (ORCID/ResearcherID/Publons...),
 • vyznačení oboru (FORD) a podoboru (DETAILED FORD) působnosti nominované osobnosti, klíčová slova charakterizující její specializaci,
 • 5 TOP výsledků z oblasti aplikovaného výzkumu a orientační údaje o počtu a charakteru publikačních a aplikačních výsledků (např. počet publikací indexovaných ve WoS, h-index, počet a struktura aplikovaných výsledků indexovaných v RIV, vedení projektů základního a aplikovaného výzkumu /databáze CEP/ apod.),
 • identifikaci subjektů, s nimiž má nebo v uplynulých třech letech měla nominovaná osobnost uzavřen pracovně právní vztah,
 • stručné odborné CV,
 • souhlas nominované osoby s nominací, její kontaktní údaje, identifikaci navrhovatele.

 

Nominace je možné podávat (lze zvolit jednu z možností):

 • prostřednictvím předepsaných formulářů ve formátu excel - na emailovou adresu hodnoceniVaVaI@vlada.cz,
 • elektronicky prostřednictvím ISDS datové schránky na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33,
 • v listinné podobě na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1


Lhůta pro doručení návrhů končí dne 31. července 2021.


Sdílejte na:

Přílohy