Popis veřejně přístupných údajů v datové oblasti CEZ

Na stránkách www.vyzkum.cz jsou zobrazovány pouze ty údaje IS VaVaI, které jsou dodavateli údajů (poskytovateli) označeny jako "veřejné", dle Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

1) Hlavní údaje o výzkumném záměru:

 • identifikační kód
 • český a anglický název 
 • aktivita
 • doba řešení
 • vykonatelnost rozhodnutí o poskytnutí podpory
 • termín zahájení a ukončení poskytování institucionální podpory
 • stav průběhu řešení výzkumného záměru, informace o změnách rozhodnutí o poskytnutí podpory, česky, anglicky
 • předmět a cíle řešení výzkumného záměru v původním jazyce a v anglickém jazyce
 • hlavní obor výzkumu a vývoje předmětu řešení
 • údaje o jiných projektech a výzkumných záměrech, na jejichž řešení se příjemce podílí a řeší obdobnou problematiku
 • stručné zhodnocení výzkumného záměru poskytovatelem po ukončení jeho řešení v českém a anglickém jazyce
 • stupeň důvěrnosti údajů

 

2) Údaje o příjemci výzkumného záměru:

 • obchodní firma nebo název, popřípadě jméno a příjmení fyzické osoby, nebo označení organizační složky státu nebo územního samosprávného celku
 • identifikační číslo
 • kód a název organizační jednotky (fakulta, ústav, apod.)
 • právní forma
 • sídlo, popřípadě místo pobytu a místo podnikání
 • adresa ve veřejné informační síti a adresa elektronické pošty

3) Údaje o řešiteli výzkumného záměru:

 • jméno a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti
 • místo trvalého pobytu
 • elektronické nebo telefonické spojení

4) Finanční údaje o výzkumném záměru:

 • uznané náklady výzkumného záměru a jejich členění
 • výše institucionální podpory a její členění za celou dobu řešení a za každý rok řešení výzkumného záměru
 • údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů

5) Přechodná ustanovení:

 • Správce zajistí provoz centrální evidence výzkumných záměrů do doby ukončení jejich řešení v rozsahu a způsobem podle dosavadních právních předpisů.
 • Na postup poskytovatele, příjemce a provozovatele při předání a zařazení údajů o výzkumných záměrech a o jejich výsledcích do centrální evidence výzkumných záměrů se vztahují dosavadní právní předpisy.

Sdílejte na: