Názvy dodávek dat do IS VaV ve formátu XML v roce 2004

     Názvy dodávek předávaných do IS VaV ve formátu XML musí být vytvořeny podle níže uvedených pravidel a musí být shodné s názvem uvedeným v průvodce k dodávce dat. Soulad názvu dodávky s údaji v elementu dodavka/zahlavi bude kontrolován po převzetí dodávky správcem IS VaV. Dodávky dat s nesprávným názvem budou vráceny dodavateli k opravě.


Dodávka dat do informační oblasti CEP

pppraav.xml
kde ppp = kód poskytovatele
r = poslední číslice roku sběru dat (pro rok 2004 = 4)
aa = kód aktivity, pod kterou spadají projekty uvedené v dodávce dat
v = verze dodávky dat

Příklad: msm4oc1.xml (prvních 7 znaků názvu xml-souboru je shodných se jmény tabulek dodávky dat ve formátu DBF)


Dodávka dat do informační oblasti CEZ

pppr00v.xml
kde ppp = kód poskytovatele
r = poslední číslice roku sběru dat (pro rok 2004 = 4)
00 = konstanta - hodnota 00
v = verze dodávky dat

Příklad msm4001.xml (prvních 7 znaků názvu xml-souboru je shodných se jmény tabulek dodávky dat ve formátu DBF)


Dodávka dat do informační oblasti RIV

kkkkkrv.xml
kde    kkkkk = kód příjemce nebo organizační jednotky příjemce - předkladatele dodávky dat
    V případě, že se jedná o organizační jednotku, uvede se kód dle Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV příp. doplněný zprava nulami do délky 5;
    v případě, že příjemce je uveden v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvede se kód příjemce dle tohoto seznamu příp. doplněný zprava nulami do délky 5;
    v případě, že příjemce není uveden v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV, musí být kód příjemce vytvořen jako souvislý řetězec pěti alfanumerických znaků bez diakritiky, jeho hodnota se nesmí shodovat s žádným kódem uvedeným v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV
r = poslední číslice roku sběru dat (pro rok 2004 = 4)
v = verze dodávky dat

Příklady:

2811041.xml (organizační jednotka příjemce ze Seznamu subjektů evid. pro účely CEP, CEZ, RIV)
a050041.xml (příjemce je subjekt ze Seznamu subjektů evid. pro účely CEP, CEZ, RIV s přiděleným kódem A05)
vupla41.xml (příjemce - soukromá firma - není ze Seznamu subjektů evid. pro účely CEP, CEZ, RIV -prvních 5 znaků ve jménu dodávky se nenalézá mezi kódy subjektů resp. organizačních jednotek v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ, RIV).

Z příkladů je patrno, že pravidla přiřazení prvních 7 znaků názvu xml-souboru jsou shodná s pravidly pro tvorbu jmen tabulek dodávky dat ve formátu DBF.

Důležité upozornění:
Názvy dodávek dat musí být v rámci jednoho poskytovatele vždy unikátní.
Při potřebě opakovaného dodání dodávky dat do IS VaV, (např. oprava či doplnění již předaných dat) se mění ve jménu dodávky pouze označení její verze tj.sedmý znak jména dodávky.

Sdílejte na: